Vorige Persberichten Volgende

Verslag van de classisvergadering van donderdag 29 november 2012

De rol van de kerk bij calamiteiten

Ds. Riet Boogaard en ds. Kees Streefkerk, predikanten in Sterrenburg waren donderdag 29 november te gast op de classisvergadering. De moord op Milly Boele gebeurde in hun wijkgemeente. De eerste gedachte was: “De kerk moet open.” Dat werkte goed. Maar veel moeilijker was het om met de enorme aandacht van de pers om te gaan. Daarom werd contact gezocht met de journalist Hans Berrevoets. Hij is kerklid met een groot netwerk in de media. Hij weet waar je op bedacht moet zijn. Ook verdeelde de predikanten meteen de taken. Ds. Boogaard deed het pastoraat en ds. Streefkerk, samen met de heer Berrevoets stonden de pers te woord.
Heel belangrijk is dan dat je betrouwbaar en eerlijk bent. Als de pers het vermoeden heeft dat je wat achterhoudt gaan ze wroeten. Dan raak je de regie kwijt. Nu kon met de pers worden afgesproken dat er geen camera's in de kerk kwamen. Dat zowel de uitvaartdienst als de begrafenis besloten waren. En dat de familie alleen bij het verlaten van de kerk mocht worden gefilmd en gefotografeerd. De pers hield zich daar ook aan.
Hans Berrevoets die bovenop alle informatie zat, legt de vergadering uit dat kerkenraden zouden moeten nadenken over wie in hun gemeente bekend is met het omgaan met de pers, de politie en de burgerlijke gemeente. Milly Boele was een gemeentelid. Maar ook als het geen gemeenteleden betreft is het belangrijk de kerk open te stellen. Dat gebeurde ook in 2009 in Apeldoorn op Koninginnedag. Dan moet de kerk sterk zijn en praten met mensen.

De classis was de gast van de vacante Hervormde gemeente Rijsoord. En de voorzitter van de kerkenraad vertelde iets over de geschiedenis van zijn kerk en zijn gemeente. De gemeente telt ongeveer 750 leden. Er zijn heel veel vrijwilligers in een groot aantal commissies. De kerkenraad bestaat uit zes ouderlingen, vier diakenen en vijf ouderlingen-kerkrentmeester. Deze voorzitter moet wel veel van geschiedenis houden. Zo leren we dat Rijsoord aan de internationale route van Amsterdam naar Parijs lag. En dat in het huidige restaurant de Hermitage de paarden werden verwisseld. Ook is elke eerste zaterdag van de maand het museum open. Dat is ondergebracht in een vroegere school waar de capitulatie in 1945 is getekend.

Zoals altijd vertelt onze gemeenteadviseur, Nico Evers, over het cursusaanbod. Anno 2012 gaat pastoraat niet vanzelf. Sommige gemeenten kampen met een tekort aan ambtsdragers en vrijwilligers en steeds meer speciale groepen in de kerk lijken een eigen aanpak te vragen. Wie hierover de ervaringen met anderen wil uitwisselen, kan dat doorgeven via de mail: evers@pkn.nl
De begroting voor 2013 werd goedgekeurd en kennis werd genomen van de veranderde regels voor consulenten. De synode heeft besloten dat de Algemene Classicale Vergadering per 1 januari 2013 wordt opgeheven. In plaats hiervan komt een overleg van moderamina per provincie.
Een heel belangrijk en ingewikkeld agendapunt was de vorming van twee hervormde gemeenten (4 en 10) te Dordrecht. Nadat de classis hiermee had toegestemd, lag de vraag op tafel of de classis kon instemmen dat deze twee gemeenten zich gingen vereniging met de Gereformeerde kerk te Dordrecht en de Hervormde gemeente te Dubbeldam. De classis ging akkoord. De nieuwe naam van deze gemeente is: Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam te Dordrecht.
Ook gaf de classis toestemming om ds. D.E. van Dorsten te beroepen tot geestelijk verzorger in dienst bij de Protestantse Zorggroep Crabbehoff.
Onze synodeafgevaardigde, de heer Arie van der Vlies vertelde waar de synode over vergaderde. Over ‘Wij en ons werk, de handreiking voor bezinning in de gemeente’. Een belangrijk discussiepunt hierbij was de koopzondag. Ook het beleidsplan van de Dienstenorganisatie 2013-2016 kwam aan bod. Men gaat zich concentreren op: het stimuleren van nieuwe vormen van gemeente-zijn, het ontzorgen van gemeenten en Kerk in Actie als bondgenoot. Er komen 100 pioniersplekken: kleine of grote initiatieven voor nieuwe vormen van christelijke gemeenschap. Doel is dat dit pionieren een uitstraling krijgt naar alle gemeenten in de kerk. Tachtig gemeenten kunnen aangeven dat ze als pioniersplek ondersteund willen worden. De twintig andere plekken worden experimenteel ingevuld.
Ook de besluitvorming rond het landgoed Hydepark vroeg veel aandacht van de synode. Er komt een ‘huis van de kerk’. Dit vervangt het diaconale Roosevelthuis en het conferentiecentrum Hydepark. Omdat veel diaconieën rijk zijn, wordt aan hen gevraagd hun geld tegen 3,5% te beleggen in dit project. Zo hoopt men 30-40% van de benodigde
€ 10.000.000,- bijeen te krijgen. Aan de diaconieën wordt ook gevraagd de inrichting ad €1.000.000,- te bekostigen.
In deze vergadering namen we afscheid van veel mensen. Om te beginnen stond de voorzitter uitgebreid stil bij het plotselinge overlijden van ds. N. Hoeksel op 13 november. Zij was beroepen door de classis en werkzaam in Crabbehoff. En bij het overlijden van Gerard Baas op 20 november. Hij was afgevaardigde naar de classis, namens Stadspolders.
De heer Gerard Kloosterman werd bedankt als synodeafgevaardigde evenals een groot aantal classisafgevaardigden die vanwege het nieuwe rooster voor 2013 niet meer terugkomen.
Zoals altijd gingen we, ondanks de volle agenda om 22.00 uur naar huis. Een complement voor de voorzitter, ds. Westland.

Namens de classis,
Riet Smid


Vorige Persberichten Volgende