Vorige Persberichten Volgende

Kort verslag van de classisvergadering van 21 mei 2015

Heeft de classis bestaansrecht?
De scriba van de synode, dr. Arjan Plaisier schreef een aantal brieven naar de leden van onze kerk.
Ook naar de classis. Hij schrijft onder andere: “De classis is een verband om eerlijk en radicaal over ons kerk-zijn te spreken.”
In de vergadering van de classis op 21 mei, spraken we hierover met elkaar in zes kleine groepen.
Heeft een classisvergadering bestaansrecht en spreken we echt met elkaar?
De reacties waren allemaal hetzelfde. Het eerste gedeelte van de vergadering, waarin verplichte zaken, zoals de notulen en de ingekomen stukken aan de orde komen, is saai en zonde van de tijd. Er kwam een dringend verzoek aan het breed moderamen om daar een oplossing voor te vinden. Het inhoudelijke gesprek over de verschillende aspecten van ons kerk-zijn, vond iedereen heel belangrijk. Hoewel de classisafgevaardigden uit de hele breedte van de kerk komen, zijn de gesprekken openhartig en prettig. Het blijkt dat de classis helpt om over de eigen schutting heen te kijken. Alleen is de tijd om goed met elkaar in gesprek te gaan, eigenlijk te kort. Net als het de diepte ingaat, is de tijd om. En behalve onderwerpen die over praktische problemen gaan, heeft de classis ook behoefte aan echte geloofsgesprekken. Om elkaar te bevragen en van elkaar te leren. Gemeenten die tijdelijk hulp nodig hebben, ervaren dat de classis die hulp ook geeft. En op een plezierige manier. “De classis moet blijven bestaan, er is geen beter alternatief”, was een opmerking die instemming kreeg.

De Develhof
We maakten ook kennis met onze gastgemeente, de gereformeerde kerk te Zwijndrecht/Groote Lindt. Maar iedereen heeft het over de ‘Develhof’. Ds. Eric Matser vertelt dat zijn gemeente naar buiten gericht wil zijn. Ze zoekt contact met andere gemeenten en kunnen het daarmee goed vinden, zoals met de Bethelkerk (gereformeerd) en de Lindtse kerk (hervormd). Maar gelukkig vervaagt het verschil tussen hervormd en gereformeerd steeds meer. We zijn allemaal een onderdeel van de Protestantse kerk in Nederland. Ds. Matser bezoekt vooral mensen die niet meer in staat zijn zondags de kerk te bezoeken. De contactpersonen worden elke vergadering door hem toegerust en zaterdag 18 april is hij met een afvaardiging naar de landelijke pastorale dag geweest in Gouda.
De diaconie ziet het als een uitdaging om de gemeente bewust te maken van haar taak buiten de eigen gemeenschap. Met de burgermeester is er overleg om gezamenlijk de gevolgen van de WMO op te vangen.
De jeugd is een uitdaging voor de Develhof. Daarom is ds. Matser in gesprek met het Develsteincollege. Hij wil lessen gaan geven aan de brugklassers. In de hoop dat de drempel naar de kerk (bijvoorbeeld naar de soos op vrijdagavond) lager wordt.
In de jeugdraad werken verschillende gemeenten samen. Dat resulteert in tienerbrugdiensten, kliederkerk, startweekend en scholendiensten.

Ds. Dick Looijen
Woensdag 20 mei deed hij intrede en de dag erna was hij al onze gast, ds. Dick Looijen. Hij is de nieuwe adviseur classicale vergaderingen. Hij begon als predikant in Kinderdijk en twee van zijn kinderen werden geboren in ‘Refaja’. Daarna was hij afwisselend werkzaam als gemeentepredikant en als toerustingspredikant voor de IZB en GZB, en als predikant-directeur van de IZB.
Over zijn functie wordt de komende vier jaar nagedacht. Moet er een andere invulling komen of moet dit ambt misschien worden afgeschaft? Vragen die aan de orde komen bij het nadenken over ‘Kerk op weg naar 2025’.

Synodeverslag
Omdat de synode in april vergaderde, deed onze afgevaardigde naar de synode, de heer Max van der Klooster, verslag. Net als in de classisvergadering, blijkt ook in de synode de veelkleurigheid van de kerk.
Zo was er een open en hartelijk gesprek met de Pinksterkerken. De tweede synodedag werd geopend door het Evangelisch Werkverband. Ook was er een feestelijk moment waarop met de uit Pakistan afkomstige christenen werd gevierd dat zij als buitengewone gemeente Urdu toetreden tot onze kerk.
Aan zes, qua modaliteit sterk uiteenlopende predikanten uit de synode, is gevraagd te beschrijven wat voor hen een brandpunt in de verkondiging is.
Belangrijk is dat ook over ethische thema’s wordt gesproken, zoals over: ‘Wij en ons lichaam’. Later komt het thema ‘veiligheid’ aan bod. We kregen ook een kijkje in de keuken van de synode. Omdat Max van der Klooster lid is van het moderamen, is het niet de bedoeling dat hij het woord voert tijdens de synodevergadering. Als moderamenlid heeft hij al veel invloed op de keuze van de agendapunten en de sprekers.

Onze gemeenteadviseur Nico Evers, wees ons nog op de inspiratie dag ‘Middengeneratie’ op 30 mei in Hendrik-Ido-Ambacht. Hoe komt de gemeente (weer) in contact met de dertigers? De scriba’s van de kerkenraden kregen al eerder informatie over deze dag.

Namens de classis,
Riet Smid


Vorige Persberichten Volgende