Vorige Persberichten Volgende
Protestantse kerk

Persbericht van de protestantse classis Dordrecht

De classis in het nieuws

Bepaalt de VVB het beleid van de kerkenraad? Daarover sprak de heer Gerrit Oosterwijk, onze gemeenteadviseur kerkbeheer, op de classisvergadering van 17 september. Het beleid van de gemeente mag eigenlijk niet bepaald worden door de inkomsten. Maar inzicht in het geefgedrag van de gemeente is wel belangrijk. Waar komt het geld nu vandaan? Vooral van 65-plussers? Wat betekent dat bij ongewijzigd beleid? En wijzen we de gemeenteleden wel voldoende op de mogelijkheid van een legaat? En hoe zit het met de verhoudingen uitgaven - inkomsten? In onze classis geeft men van de inkomsten 19% uit aan gebouwen, 52% aan pastoraat, 12% aan personeel en 17% aan overige zaken. Dat is een redelijk gezonde verdeling. Een gemeente die daarvan sterk afwijkt, stelt misschien niet de juiste prioriteiten. Een financieel gezonde gemeente heeft een buffer van één keer de jaarlijkse uitgaven. Transparant zijn naar de gemeente en de leden betrekken bij de uitgaven en inkomsten stimuleert een hoger geefgedrag. Zicht hebben over hoe de inkomsten zullen zijn over een aantal jaren is ook van groot belang. Kan de gemeente de fulltime predikant over een aantal jaren nog wel betalen? Moeten de mensen onder de 65 jaar niet meer betrokken worden bij de kerk en meer aangesproken worden op hun geefgedrag en hoe dan? Hiervoor verwijst de heer Oosterwijk naar onze gemeenteadviseur, Nico Evers. Hij kan gemeenten hierbij helpen. Want bij tekorten moet eerst gezocht worden naar verhoging van de inkomsten en pas daarna naar verlaging van de uitgaven. In de classis zijn gemeenten met tekorten, maar gelukkig ook met overschotten. “Pot dat geld niet op, maar zet het om in nieuw beleid”, is het advies van de heer Oosterwijk.

Kerk naar 2025 Daarover sprak en spreekt de synode. Want we moeten vertrouwen hebben in de toekomst, maar onze ogen niet sluiten voor de uitdagingen die op ons afkomen. Hoe zijn we kerk van Christus in tijden van krimp? Veel energie gaat zitten in de organisatie van de kerk. Maar jongeren hebben niet veel met een georganiseerd kerkgenootschap. En het aantal mensen dat beschikbaar is om de organisatie in stand te houden daalt. Dus moeten we meer flexibel zijn. Omdat er steeds minder geld binnenkomt zal er vanaf 2016 behoorlijk bezuinigd moeten worden op de Dienstenorganisatie. Maar toch dienstbaar blijven aan de gemeenten en blijven nadenken over vernieuwing. Duidelijk is dat onze kerk trouw wil blijven aan het presbyteriaal-synodale kerkmodel. Dat is onze identiteit en het waarborgt de inzet en betrokkenheid van velen, geeft draagkracht aan besluiten en maakt het nemen van besluiten mogelijk. Geen kerkbestuur van bovenaf dus. En moet het niet flexibeler op gemeente niveau, zoals huisgemeenten en soepeler omgaan van het lidmaatschap gekoppeld aan een gemeente? En moeten de huidige 75 classes niet terug naar ongeveer acht? Maar belangrijk is dan wel dat de onderlinge ontmoeting tussen de gemeenten behouden blijft. Meer gemeenten zullen worden samengevoegd. Dat zal betekenen dat soms alleen nog op papier een gemeente aanwezig is. Dus witte vlekken, zonder plaatselijke gemeente en predikant. Moet de landelijke kerk dan haar verantwoordelijkheid nemen voor mensen in een dergelijk gebied? Er zullen andere vormen van kerkelijke presentie ontstaan, zoals huisgemeenten en gastlid bij andere kerken. Niet elke gemeente zal in de toekomst nog een eigen predikant hebben. En de mobiliteit van predikanten zal worden bevorderd door de mogelijkheid van een tijdelijke verbintenis en een termijn stellen aan de verbintenis tussen een gemeente en een predikant. In de komende synodevergadering van 12 en 13 november spreekt de synode hier verder over door. Tot zover onze synodeafgevaardigde, de heer Van der Klooster (e-mail: maxvanderklooster@telfort.nl) die openstaat voor meedenken over het bovenstaande.

Mededelingen gemeenteadviseur Onze gemeenteadviseur, de heer Nico Evers, komt zoals bij elke vergadering weer met een groot aanbod van cursussen. Interessant is het project ‘Zorgzame kerk’ op 13 oktober in Ridderkerk. Door de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning zijn burgerlijke gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het helpen van inwoners met een chronische ziekte, fysieke beperking of psychosociale problemen. Hoe kan de kerkelijke gemeenschap dan zorgzaam zijn, binnen en buiten de kerk. Op achttien proefplekken in ons land hebben kerken contacten gelegd met de burgerlijke gemeente en zorginstanties om te kijken wat hun rol kan zijn in een situatie waarin de zorg vanuit de overheid minder wordt. Een instapmodule helpt u bij de oriëntatie op de visie en mogelijkheden om zorgzame kerk te zijn in uw lokale situatie. Meer informatie hierover via Nico Evers, e-mail: evers@protestantsekerk.nl Dan is er de jaarlijkse diaconale dag op 21 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Synodevoorzitter ds. Karin van den Broeke spreekt over ‘Geloof in de kracht van delen’ en ds. Rob Visser, diaconaal predikant in IJburg spreekt over ‘Zonder diaconie geen kerk’. Charlotte Glorie verzorgt het cabaret. Verhalenverteller Kees Posthumus zal de dag presenteren. Het programma duurt van 10 tot 16 uur. Er zijn gedurende de dag 19 verschillende workshops waarvan vijf speciaal gericht zijn op het ZWO-werk. Er is informatie over de aanstaande Kerst- en 40 dagentijdcampagne. De deelnemersprijs is € 32,50 per persoon. Wie zich voor 2 november aanmeldt, betaalt slechts € 30,- per persoon. In de meeste gevallen betaalt de diaconie de kosten voor haar diakenen. Aanmelden kan via www.aanmelder.nl/ldd2015 en u moet dan ook meteen voor een workshop kiezen.

Onze gastgemeente De Levensbron De voorzitter van de kerkenraad, de heer Jan van Hulsteijn, stelt zijn gemeente aan ons voor. De kerk is gesticht in 1891 als gereformeerde kerk en is sinds 2012 de protestantse gemeente De Levensbron te Ridderkerk met 1050 leden. Er is één fulltime predikant, een ouderenpredikant voor één dag in de week en een jongerenwerker voor anderhalve dag per week. De grote kerkenraad vergadert vier maal per jaar en behandelt onder andere personele en financiële zaken en het beleidsplan. De kleine kerkenraad vergadert iedere zes weken. Bijzonder in deze gemeente zijn de twee uitvaartouderlingen. Zij hebben hiervoor een speciale cursus gevolgd en komen, samen met de predikant, in actie vanaf het moment dat de kerk hoort dat een gemeentelid is overleden, tot na het overlijden. De Levensbron heeft steeds veel aandacht voor de jeugd en de Tussengeneratie. De jongerenwerker en de twee jeugdouderlingen, aangevuld met vijf gemeenteleden richten zich nu, onder andere, op de ouders van pubers en basisschoolleerlingen. Belangrijk voor De Levensbron zijn de oecumenische relaties. Op veel manieren is met de andere kerken in Ridderkerk een goed contact. Verder is er een uitwisseling van ideeën met de Presbyteriaanse kerk in Rwanda. En bij de maaltijden, die De Levensbron elke maand op vrijdagavond aanbiedt, komen ook mensen van buiten de kerk.

Namens de classis,
Riet Smid


Vorige Persberichten Volgende