Vorige Persberichten Volgende
Protestantse kerk

Persbericht van de protestantse classis Dordrecht

De classis in het nieuws

Hoe ziet de kerk er uit in 2025?

Over de toekomst van onze kerk sprak ds. D.Ph.C. Looijen op de classisvergadering van 18 februari. Op 12 november 2015 nam de generale synode de nota ‘Kerk 2025’ vrijwel ongewijzigd aan. Daar ging wel een hele dag discussiëren aan vooraf. Maar met het aannemen van de nota besloot de synode nieuwe wegen in te slaan voor de toekomst van de kerk. Want de krimp van onze kerk dwingt ons na te denken over de kern van ons kerkzijn.
Kerkenraden worden nadrukkelijk uitgenodigd het gesprek te voeren over ‘waar het eigenlijk op aankomt’ in onze kerk. De nota kwam niet zomaar tot stand. Heel veel (groepen) mensen zijn geraadpleegd. Iedereen werd uitgedaagd om mee te denken. De nota komt dus niet van bovenaf, maar is gegroeid in overleg.
De kerk krimpt en vergrijst. Daardoor neemt het gebrek aan ambtsdragers en bestuurskracht steeds meer toe. Vacatures worden steeds lastiger vervuld, waardoor de kerkstructuur verkruimelt.
In Zuid-Holland heeft de helft van de gemeenten een negatieve exploitatie. En binnen 10 jaar zal nog maar een vierde van de gemeenten een fulltime predikant kunnen betalen.
Per jaar moet de Dienstenorganisatie 4% bezuinigen. Een gevolg daarvan is dat er in ‘Utrecht’ 50 mensen ontslagen moeten worden, waaronder de gemeenteadviseurs. Gewerkt wordt aan een kenniscentrum, waar gemeenten advies kunnen inwinnen.
De kerk moet de tering naar de nering zetten. De nota geeft ingrijpende veranderingen aan. We moeten weg uit de sfeer van de kerk die alles heeft geregeld, maar toch ordelijk verder gaan met elkaar.
Het rapport kunt u vinden onder:
http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/WaareenWoordis-iseenweg.pdf
Er is ook een handleiding bij geschreven, die kerkenraden kunnen gebruiken om na te denken over waar het in de kerk op aankomt. (Back to basics) Dat vindt u onder:
http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/GesprekshandreikingKerk2025.pdf

We maken ook kennis met onze gastgemeente, de hervormde wijkgemeente Augustijnenkerk.
Ds. G. van Wijk, de wijkpredikant, vertelt ons dat de Augustijnenkerk in de Voorstaat staat, in het historisch hart van Dordrecht, net als de Grote Kerk. De kerk heeft een heel mooi orgel. De kansel uit 1490 in de kerk is het oudste meubelstuk van Dordrecht. De preekstoel hing van 1490 tot 1597 in een dwarsschip van de Grote kerk. Daarna werd de kansel verplaatst naar de Augustijnenkerk. De hervormde wijkgemeente Pauluskerk en Augustijnenkerk werken veel samen. Beide wijkgemeenten zijn redelijk fors in omvang. Ze hebben wel een aparte begroting en een aparte kerkenraad. Maar de beide predikanten van de beide wijken werken samen. Ze bemoedigen elkaar en scherpen elkaar aan. Op zondagmorgen zitten er zo'n 650 mensen in de Augustijnenkerk. De middagdiensten zijn gezamenlijke diensten met de wijkgemeente Pauluskerk in de Pauluskerk en de predikanten van de beide wijken gaan bij toerbeurt voor. In de zomermaanden wordt 's middags in De Grote Kerk gekerkt.
De gemeente heeft veel activiteiten. Het is een bondsgemeente en de speerpunten zijn: bediening, verkondiging, soberheid en oproep tot geloof en bekering. Een oproep tot de levende Christus. Die lijnen worden doorgetrokken in het toerustingswerk. En hoe mooi de Augustijnenkerk ook is, maar de ware schoonheid zit in de harten van de gemeenteleden, besluit ds. Van Wijk.

Bezoek aan de presbyteriaanse kerk in Rwanda.
Sinds 1987 bezoeken gemeenteleden van acht protestante gemeenten in onze regio en gemeenteleden van de presbyteriaanse kerk in Rwanda elkaar elke twee jaar. Ds. G.H. Offringa, predikant van de gereformeerde kerk te Rijsoord was afgelopen zomer één van de vier delegatieleden. Samen met delegatielid, de heer W.J. Otte vertelt hij aan de hand van een PowerPointpresentatie over hun bezoek. Het thema was: De ouderen in de gemeente. Leidend daarbij was het verhaal van de trouw van Ruth aan Naomi. Ouderen in Rwanda ontmoeten elkaar op verschillende plaatsen, onder andere in koren. Er is heel veel jeugd in de kerk en de ouderen missen de sfeer van vroeger. Rwanda heeft goed onderwijs. Maar na hun studie vertrekken de jongeren vaak. De ouderen blijven achter, zonder het vangnet van de kinderen die traditioneel altijd voor hun ouders zorgden.
Deelnemers aan de delegatiebezoeken ervaren een grote liefde en vriendschap die de onderlinge band versterkt. De bezoeken geven een extra dimensie aan je eigen christen-zijn op deze aarde
In 2001 is er naast het elkaar bezoeken ook aandacht voor zogenoemde kleine projecten. Dit betekent dat een initiatief van een Rwandese gemeente gesteund kan worden met maximaal € 1.400,-. Het project moet wel aan een aantal criteria voldoen: het moet diaconaal zijn en uitstraling hebben naar de hele gemeente en er moet ook zichtbare inzet van menskracht, dan wel van geld uit Rwanda zelf zijn. Er zijn inmiddels 55 projecten gerealiseerd. Voorbeelden zijn: een kapsalon, een naaiatelier, geiten en koeien. Elk jaar starten een paar nieuwe projecten.

Tot slot kan nog vermeld worden dat op deze eerste vergadering in het nieuwe kalenderjaar, de classis uit haar midden een (breed) moderamen koos. En hoewel het veel classes niet lukt voldoende geschikte bestuurders hiervoor te vinden, was dat in de classis Dordrecht geen probleem.

Namens de classis,
Riet Smid


Vorige Persberichten Volgende