Vorige Persberichten Volgende
Protestantse kerk

Persbericht van de protestantse classis Dordrecht

De classis in het nieuws

Kerk 2025
Onze classis werkt prima, dat ga je toch niet veranderen, was een veelgehoorde opmerking tijdens de vergadering van de classis op 6 april. Als het elders niet goed functioneert, moeten die classes daar maar gaan nadenken over hoe een classis wel goed kan werken.
Maar al pratend werd het duidelijker waar het deze avond om gaat. Aan alle classes, dus ook aan de goed functionerende classes, wordt gevraagd mee te denken over de toekomst van onze kerk. Hoe organiseren we onze kerk zodat ook in een krimpende kerk er voldoende capabele bestuurders beschikbaar zijn. De generale synode aanvaardde in april 2016 het rapport Kerk 2025: een stap verder. Het generale college voor de kerkorde ging aan de slag om de daaruit voortvloeiende noodzakelijke wijzigingen van de kerkorde voor te bereiden. Die wijzigingen zijn samengevat in tien kernvragen.

De classis stemde op 6 april in met bijna alle tien kernvragen. Maar ze geeft de synode wel een aantal aandachtspunten mee.
Als er in Zuid-Holland nog maar twee classes zijn, dreigt het gevaar dat de afstand van de gemeenten tot de classis (te) groot wordt. Is er dan wel voldoende aandacht dat alle modaliteiten in die nieuwe classis evenredig vertegenwoordigd zijn. Belangrijk is ook een goede man/vrouw verhouding en de aanwezigheid van alle leeftijdsgroepen.
Straks is er alleen nog maar sprake van bijzondere visitatie. Wanneer er dus problemen zijn. Nu is visitatie ook omzien naar elkaar. De classis stelt voor dat bij het bezoek van de classisvoorzitter aan de kerkenraden ook een visitator meegaat.
In onze classis vinden we de ontmoeting van de verschillende gemeenten heel belangrijk. In de huidige vergaderingen gebeurt dat ook volop. In de toekomst gaan gemeenten elkaar ontmoeten in ringen. Maar die opzet vindt de classis veel te vrijblijvend. En wanneer de gemeenten niet regelmatig met elkaar in gesprek gaan, wordt de afstand tussen de gemeenten groter. De synode denkt dat hier een taak ligt voor de werkgemeenschappen. Maar de aanwezige predikanten zien dat niet meteen zitten. De vergadering vraagt de synode dit duidelijker uit te werken.
Een nieuwe classisvoorzitter moet iemand zijn met gezag. Maar is de opdracht voor de vrijgestelde voorzitter van de classis niet te veel groot? En krijgt hij/zij niet te veel macht? We willen geen kerk die van bovenaf bestuurd wordt. Wel is het belangrijk dat iemand kan ingrijpen waar dat nodig is. Al pratend wordt duidelijk dat de classisvoorzitter geen eigen baas is, maar verantwoording moet afleggen aan het moderamen van de classicale vergadering. Een aandachtspunt is wel dat er nu gemeenten zijn die geen vrouwelijke visitator accepteren. Zij zullen zich verzetten tegen ingrijpen van een vrouwelijke classisvoorzitter.
Met de bredere mogelijkheden om een huisgemeente in te stellen ging de vergadering akkoord. Maar ze wil graag een duidelijke definitie van wat een huisgemeente nu eigenlijk is.
De classisvergadering vindt dat het opheffen van een gemeente mogelijk moet zijn. Het draait hier om de vraag wie een gemeente mag opheffen. Als er geen kerkenraad meer is, mag dan de classis een gemeente opheffen? Want ook als er geen kerkenraad meer is, is de gemeente nog steeds een rechtspersoon en kunnen er bezittingen zijn.
Er komen voorstellen voor de ledenadministratie bedoeld voor leden van onze kerk die ergens (komen) wonen waar geen gemeente is.

Ook andere zaken komen aan de orde.
De penningmeester van de classis, de heer N. Los wordt decharge verleend. Er zijn geen vragen over de jaarrekening 2016 en de balans. De kascontrolecommissie heeft alles in orde bevonden.
Twee ‘nieuwe’ predikanten stellen zich voor.
Op 15 januari 2017 werd ds. W.J. van Schaik verbonden aan de hervormde wijkgemeente ‘Rondom de Andreaskerk’. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Studeerde eerst bedrijfskunde aan de universiteit van Maastricht en later theologie in Utrecht. Leerde in zijn eerste kleine gemeente hoe de kracht van God zichtbaar wordt in de kwetsbaarheid. Een gemeente leeft van genade. Dat is een geschenk.
Op 12 februari 2017 werd ds. M. Maas verbonden aan de hervormde wijkgemeente ‘Rondom de Pauluskerk’. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. Studeerde eerst aan de PABO in Gouda en later aan de universiteit van Utrecht. Is geboren in Heinkeszand en stond eerder in Hellouw, Hasselt en Veenendaal. Hij hoopt voor Dordrecht en voor de hele kerk tot zegen te zijn.
En volgens goed gebruik stelt ook onze gastgemeente zich voor.
Ds. Groen van de hervormde gemeente te Rijsoord vertelt over de veelkleurigheid van de geschiedenis van de burgerlijke gemeente. Rijsoord ligt aan weerszijden van de Rijksstraatweg. Die weg is een geschenk van Napoleon. Ingrijpend was 10 mei 1940. De Duitse generaal Student had zijn intrek genomen in het Wapen van Rijsoord (nu Rose Lovell). Van daaruit werd de aanval op Rotterdam geleid. De parachutisten kwamen voor het eerst in Rijsoord in Nederland om de vele bruggen veilig te stellen voor de Duitse opmars.
Op 15 mei 1940 tekende generaal Winkelman in de school van Rijsoord namens de regering de overgave van Nederland.
De kerk van Rijsoord bestaat 683 jaar, zoals blijkt uit de oorspronkelijke stichtingsactie.
Deze kerk was en is een kerk voor mensen onderweg. Mensen kwamen uit Antwerpen of nog verder, langs Rijsoord, langs de Waal en gingen handel drijven in Rotterdam. Ze verbleven in de herberg van Rijsoord en gingen naar de kapel.
In 1832 was de kapel te klein geworden en werd om de oude kerk een nieuwe kerk gebouwd. In 1864 kreeg de kerk een B├Ątz-Witte orgel. In deze kerk zingt de gemeente haar liederen, ontvangt zij de sacramenten, verbaast zich over Gods woord en stamelt de gebeden. De gemeente heeft veel vrijwilligers. Er komen weer meer jonge gezinnen en meer kinderen naar de kerk. Nieuwe gezichten die iets ontdekken van dat christen onderweg zijn.
Boven op de toren staat een haan. Die herinnert ons eraan onze Heiland niet te verloochenen. En die haan ziet uit naar de nieuwe morgen, die komt.
Ds. Groen besluit met: “Vanuit Rijsoord wensen en bidden wij jullie Gods zegen toe. Houdt de lofzang gaande en het Evangelie in ere”.

Namens de classis,
Riet Smid


Vorige Persberichten Volgende