Vorige Persberichten Volgende

Verslag van de classisvergadering van 16 mei 2013

Hoe ga je als kerk om met verscheidenheid?

Daarover sprak de vergadering van de classis op 16 mei. Onze gast, ds. Piet Schelling, schrijver van het boek ‘Mijn gelijk en ons geluk’, houdt daarover een inleiding. Hij constateert dat gemeenteleden bij verschil van mening zich vaak terugtrekken (‘ze bekijken het maar’) of een aparte groep gaan vormen (‘we gaan onze eigen weg’). Wat ze bij de ene gemeenschap niet vinden, zoeken ze bij de andere. Een kerkenraad weet vaak niet hoe ze tegengestelde verlangens van gemeenteleden samen kunnen laten gaan, want het een sluit soms het ander uit.

Hoe gaan we met die verschillen om? Hoe maken we verschillen vruchtbaar aan het geheel? Hoe kunnen we van elkaars anders-zijn rijker worden?
We hebben gemeen dat we ons verbonden voelen in Jezus Christus, dat we ons laten inspireren door de Bijbel, dat we liefde en vergeving belangrijk vinden. We dromen allemaal van een wereld van vrede en gerechtigheid. En vinden aandacht voor elkaar belangrijk.
Tegelijkertijd zien we in de gemeente een veelkleurigheid, die soms zeer kan doen aan de ogen. Het kan helpen om in kaart te brengen om welke verschillen het gaat.

  • Gaat het om het inzegenen van een homorelatie of om de inhoud van de muziek in de kerk? Je kunt je prima thuis voelen in je gemeente, maar op dat ene punt heb je een afwijkende mening.
  • Gaat het om een financieel aspect? Bijvoorbeeld het afstoten van een kerkgebouw?
  • Is het beleid een punt van discussie? Welke identiteit willen we uitstralen? Zodra je daar mee aan de slag gaat, maak je keuzes, en niet iedereen juicht die keuzes toe. En toch ontkom je niet aan het kiezen.
De ene geloofsbeleving is niet de andere. Voel je je thuis bij de evangelische, vrijzinnig of confessionele beleving? Maar zo'n beleving raakt wel het totale gemeente-zijn. In veel kerken speelt een evangelische geloofsbeleving. Hoe geef je mensen die zich daartoe aangetrokken voelen ruimte, terwijl andere gemeenteleden er moeite mee hebben.
Ds. Schelling raadt aan de verschillen transparant te maken en niet te negeren. Dat moet zorgvuldig (goed luisteren en communiceren) en fijngevoelig (open houding, niet vooroordelend). Dat gaat niet vanzelf. Daarin moeten we ons trainen.
Gesprekken over verschillen kunnen het gevoel geven dat er veel mis is in de gemeente. Vertel elkaar daarom ook wat er positief is. Waar word je warm van, waar ben je trots op?
Dat is vermoedelijk meer dan op het eerste gezicht lijkt.
De kerkenraad moet groepsvorming serieus nemen en met die groep in gesprek gaan. Onderzoeken of er gehoor kan worden gegeven aan wensen. Wil de groep een dienst die afwijkt van wat gebruikelijk is, onderzoek dan of wat ze willen is in te passen in de ‘gewone’ dienst of dat het beter is aparte diensten te creëren. Maar dan wel goed nadenken over wie de regie houdt.
Er zijn ook gemeenteleden (meestal de meerderheid) die zich nooit laten horen. Verlies hen niet uit het oog.
Er is een spanning tussen het bieden van ruimte en het stellen van grenzen. Beide zijn nodig. Te veel ruimte kan vaagheid en vrijblijvendheid teweegbrengen, te scherpe grenzen kan geestdodendheid en beklemming veroorzaken. Wordt niet grijs, maar zoek een balans tussen zwart en wit.
Naar aanleiding van de groepsgesprekken hierover kwam nog de vraag: “Wat moet je doen als twee groepen de waarheid claimen?” Ds. Schelling vertelt hoe rabbijnen hiermee omgaan. Als de discussie over de waarheid de onderlinge vrede aantast, kiezen zij voor de vrede boven de waarheid.

De classis is te gast bij de hervormde wijkgemeente Drievliet/Oostendam, in de Immanuëlkapel te Oostendam. Ds. J.H. Lammers vertelt over deze, zijn gemeente.
In Oostendam kerken twee keer per zondag ongeveer 350 gemeenteleden en in Drievliet tussen de 250 en 300. Er wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling en gezongen uit de Psalmberijming van 1773, niet-ritmisch in Oostendam en ritmisch in Drievliet.
De kerkenraad bestaat uit vijftien ouderlingen, vijf diakenen, vier ouderlingen-kerkrentmeester en één predikant. Allemaal mannen. De kerkelijk werker, de heer Van Werkhoven, is voor 50% werkzaam in deze gemeente.
Er is een bloeiend verenigingsleven en er zijn veel kinderen in de wijkgemeente. In Oostendam zijn ruim 50 catechisanten en in Drievliet iets minder dan 50. Gemiddeld zijn er vijftien belijdeniscatechisanten. Financieel zijn er geen problemen.
Gastvrijheid is erg belangrijk en ook het naar buiten treden. In Drievliet is dat bij de koffieochtenden. En in Oostendam bij Samen Oostendam (creatieve bijeenkomsten voor buurtbewoners). Zo wordt de drempel naar de kerk voor bezoekers kleiner.
Ook kijkt deze wijkgemeente buiten de eigen grenzen. Dit jaar hoopt er voor de derde keer een groep naar Oekraïne te gaan voor een werkvakantie. Verder steunen ze zendingswerk van oud gemeenteleden in Equator en Frankrijk. Een gemeentelid werkt in een ziekenhuis in Jeruzalem. En met hem leven ze ook mee.

Hierna stellen drie predikanten zich voor die nieuw zijn in de classis. Allereerst ds. C.J. Don die op 17 maart is verbonden aan de Hervormde wijkgemeente Lindtse kerk te Zwijndrecht. Daarna ds. D.E. van Dorsten die op 14 april is verbonden aan de Protestantse classis Dordrecht als predikant met een bijzondere opdracht voor zijn werk in de protestantse Zorggroep Crabbehoff. Ds. Van Dorsten zal tevens lid worden van de classicale vergadering in de vacature van ziekenhuis/verzorgingshuis predikant.
En tenslotte ds. C. H. G. Schaap, die op 28 april is verbonden aan de Protestantse gemeente te Parijs.
De gemeenteadviseur, Nico Evers, deelt mee dat op 26 juni in de Hoeksteen te Zwijndrecht een bijeenkomst voor mensen in het pastoraat wordt gehouden. Wie ook ervaart dat pastoraat in de eigen gemeente niet meer vanzelfsprekend is kan zich nog opgeven bij Nico Evers, telefoon 06 294 194 03 of e-mail: evers@pkn.nl
Onze afgevaardigde naar de Generale Synode, Arie van der Vlies vertelt over de eerste synodevergadering in afgeslankte vorm. Besproken is onder andere de nota over de ontmoeting met moslims. De nota benadrukt het belang van ontmoeting en toerusting van de gemeenten voor deze ontmoeting.
Tot slot horen we dat ds. W. Westland op 13 mei 40 jaar predikant was en ds. J.H. Lammers op 12 juni hoopt te herdenken dat hij 25 jaar predikant is.

Namens de classis,
Riet Smid

PS: Uitgebreidere informatie over de lezing van ds. Schelling is op te vragen bij de scriba


Vorige Persberichten Volgende