Vorige Persberichten Volgende

Verslag van de classisvergadering van 27 februari 2014

Pastoraat is water uit de rots slaan

Dominee Jan Eerbeek was onze gast op de classisvergadering van 27 februari. Sinds vorig jaar is hij met emeritaat, maar daarvoor gaf hij leiding aan 55 justitiepredikanten die werkzaam zijn in alle inrichtingen van Justitie in Nederland. Hij vertelt: “Als predikant in de gevangenis kun je voor mensen van grote betekenis zijn bij de verwerking van hun verleden en hun oriëntatie op de toekomst. Met hart en ziel werkte ik in het justitiepastoraat. Het gaat dan om de diepere dingen van het leven. Hoe je leven gelopen is met: angst, twijfel, gevoelens van zelfverwijt, schuld en schaamte, eenzaamheid, verlangen naar vrijheid, verslaving, relaties, niet meer verder kunnen, de draad weer oppakken, hopen op toekomst. In mijn werk in de gevangeniskerk waren er altijd uitersten, van geen geloof meer in wat dan ook, tot weer opnieuw gaan geloven.
Ik heb ook altijd oog gehad voor de slachtoffers. Die zijn vaak blijvend getekend door het delict. Staatssecretaris Teeven vraagt terecht meer aandacht voor deze groep. Er is geen enkele reden om romantisch te doen over criminaliteit. Het is verschrikkelijk wat mensen elkaar aandoen.
Ik heb gezien dat de macht van het kwaad heel groot is, maar ook dat mensen in staat zijn voor het goede te kiezen. Omdat nazorg heel belangrijk is, richtte ik in 1981 de Stichting Exodus op, een project voor nazorg voor ex-gedetineerden. Inmiddels is het een grote organisatie, met elf huizen verspreid over heel Nederland en met een succesvol begeleidingsprogramma en individuele begeleiding door 178 professionele medewerkers en 1700 vrijwilligers. Een onderzoek heeft aangetoond dat 57% van de mensen die begeleiding van Exodus hebben gekregen niet meer terugvalt in criminaliteit. En 81% van degenen die het begeleidingsprogramma afgerond hebben, blijft op het goede pad.
De praktijk leert dat de samenleving zich steeds meer verzet tegen resocialisatieprojecten die zich vestigen in de buurt. Kijk maar wat er gebeurt in Leiden rond Benno L. Dat betekent dat het soms jaren kost om een nieuw Exodushuis te vestigen. Bovendien zien we steeds meer ex-gedetineerden met zware problemen. Mensen met zowel psychische- als verslavingsproblemen. Maar ik geloof in de christelijk gedachtegoed gewortelde overtuiging dat wij mensen met een problematisch verleden de kans moeten geven tot hun recht te laten komen. Dat kan door mensen aan te spreken op de betekenis van hun leven; door mensen te helpen zicht te krijgen op de zin van hun bestaan en door mensen te helpen zicht te krijgen op hun verantwoordelijkheden, zowel tegenover hun eigen leven als dat van anderen.
Daarom krijgen ex-gedetineerden en bijna ex-gedetineerden, van Exodus persoonlijke begeleiding, met als doel: zelfstandig wonen, betaald werken en aangaan van relaties. De inzet van vrijwilligers is daarbij van groot belang. Exodus heeft vier kernwaarden: mensgericht, volhardend, betrokken en behulpzaam.
Het werken als justitiepredikant leerde mij dat het geloof in God een realiteit is. De wetenschap dat Hij mensen draagt, geeft mij persoonlijk kracht en is ook in mijn pastorale omgang met mensen van betekenis. Veelzeggend voor het pastoraat is de geschiedenis van de mannen die een verlamde vriend bij Jezus brengen. Als het niet door de deur kan, doen ze het via het dak. Pastoraat is openingen maken in gesloten levens, waardoor het licht van God binnen kan vallen. Het gaat in het evangelie niet alleen om de ontplooiing van het individu, maar ook om een samenleving waarin mensen tot hun recht komen. Daarom was ik ook actief in de politiek als voorzitter van de afdeling Den Haag van het CDA. Maar in de eerste plaats voel ik me ambtsdrager van de Heer. Ook in de gevangenis ben ik me altijd dominee blijven voelen, geen opgeklommen sociaal werker. Maar een dienaar van God en van daaruit dienaar van mensen. Ik had behoefte om mensen te laten weten dat we in het licht van het Evangelie altijd door de bril van de hoop naar onszelf en naar de wereld mogen kijken. En om te laten zien wat het pastoraat aan hoopgevends te bieden heeft. Onder meer het gebed. Als je bidt, ga je in het licht van God staan. Dat is een beweging die perspectief kan geven. We zijn geneigd in te zoomen op de chaos. Maar pastoraat is water uit de rots slaan en een vaste hand bieden in de woestijn.” Tot zover ds. Eerbeek.
In de groepsdiscussie over de inleiding was iedereen vooral getroffen door de bewogenheid en bevlogenheid van ds. Jan Eerbeek. Als gemeenten iets voor (ex)gevangen willen betekenen, kunnen zij contact zoeken met ds. Jan Eerbeek, e-mail: j.eerbeek@planet.nl, of met de justitiepredikant in onze classis, ds. J.P. Kraaijeveld, e-mail: jpkraaijeveld@hccnet.nl.

De classis was te gast bij de hervormde wijkgemeente Singelkerk. Ouderling-kerkrentmeester, de heer G.A. van der Waal, stelt zijn gemeente voor. Het kerkgebouw dateert van 1466 en werd in 1452 gewijd aan Sint Joris. In 1572 zuiverden de watergeuzen de kerk van beelden en altaren. In 1574 werd de eerste protestantse dienst gehouden in het kerkgebouw. Al 440 jaar na de overgang naar de Reformatie wordt het Evangelie nog steeds in zijn kerkgebouw gepreekt. Hij is er dankbaar en verwonderd over. De huidige predikant, ds. Lam, is de 40e predikant van deze gemeente na de reformatie. Toen in het begin van de 17e eeuw een singel werd aangelegd om de kerk, kreeg de kerk de naam ‘Singelkerk’. De wijkgemeente heeft een Gereformeerde Bondssignatuur met in de ochtend ongeveer 700 en in de middag tussen de 450 en 500 kerkgangers. Hoewel er veel clubs en verenigingen zijn, is voor de gemeente de zondagse eredienst het hart van de gemeente. Daar draait het om.

Ook twee predikanten die nieuw zijn in de classis, stellen zich voor. Ds. A.H. Groen, sinds 8 december verbonden aan de hervormde kerk te Rijsoord. Hij studeerde plantenziektekunde aan de universiteit van Wageningen en werd later predikant. Hij was in een andere classis lid van het regionaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Ds. M.S. Kloppenburg, studeerde eerst scheikunde met als afstudeerrichting biochemie en was docent scheikunde. Ze studeerde tijdens haar studie scheikunde ook theologie. Ze is predikant in algemene dienst van de Dienstenorganisatie en sinds 2 februari ‘uitgeleend’ als poolpredikant voor de gereformeerde kerk in Hendrik-Ido-Ambacht voor maximaal drie jaar. Zij richt zich met name op de tussengeneratie en de jeugd.

Ook onze nieuwe afgevaardigde naar de synode stelde zich voor. Het is de ouderling-kerkrentmeester, de heer M. C. van der Klooster. Al eerder was hij afgevaardigde naar de synode. Dat was van 2005-2009 namens de toenmalige hervormde classis. De heer Van der Klooster was eerder lid van de evaluatiecommissie van de eerste kerkorde van de PKN. Ongetwijfeld vanwege zijn ruime ervaring is hij ook voorgedragen als lid van het moderamen van de synode. Vanwege deze laatste functie, zal hij zijn lidmaatschap van het generale college voor het opzicht tijdelijk neerleggen.
Dat hij van vergaderen houdt blijkt wel uit het feit dat hij ook nog voorzitter is van het college van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente te Dordrecht.

Tot slot kan nog worden vermeld, dat opnieuw een (breed) moderamen is gekozen, de voorgestelde kerkordewijziging met een kleine opmerking is aangenomen, de penningmeester decharge is verleend en de gemeenteadviseur, Nico Evers, ons wijst op de komende uitnodiging voor de bijeenkomst voor leden van het College van Kerkrentmeesters op 14 april in Rijsoord.

Namens de classis,
Riet Smid


Vorige Persberichten Volgende