Vorige Persberichten Volgende
Protestantse kerk

Persbericht van de protestantse classis Dordrecht

De classis in het nieuws

Een inspirerende dominee

Gedrevenheid en veel liefde voor zijn ambt. Dat straalde ds. Krüger uit op de vergadering van de classis Dordrecht op donderdag 20 november in de protestantse kerk te Bolnes.
Ds. Krüger is binnenvaartpastor. Dat betekent dat hij de schipper en zijn vrouw opzoekt daar waar het schip ligt. Het beroep van binnenschipper is een familiebedrijf. Toen het economisch goed ging, waren er schippers die rijk werden door helemaal niet meer te varen. Ze lieten een schip bouwen en nog voordat het af was, verkochten ze het al weer. En lieten dan met de winst weer een groter schip bouwen, dat ook weer werd verkocht.
Die tijd is voorbij. Het is crisis in de binnenvaart. Er is overcapaciteit. Dus wordt het personeel ontslagen en vaart de vrouw van de schipper weer mee.
Een schipper heeft ook een ‘thuiskerk’. Maar als er moeilijkheden zijn, komt ds. Krüger langs. Verder organiseert hij drie kampen per jaar. Daar komen varenden en belangstellenden bij elkaar. Opmerkelijk veel jeugd komt erop af. Het is er gezellig, maar er wordt ook diepgaand over het geloof gesproken. Ds. Krüger constateert een nieuwe Geest onder de jeugd. Geen geloofstwijfel meer, maar een vast vertrouwen in het bestaan van God. Nederland heeft de grootste binnenvaartvloot van Europa. Het zou heel kortzichtig zijn om deze jeugd en deze tussengeneratie te verwaarlozen.
Ds. Krüger gelooft, ziet en ervaart hoe God werkt in het pastoraat. In de kerkdiensten die worden gehouden in Duisburg, Mannheim en de Koningskerk in Rotterdam, komen varenden van alle gezindten. Vooral jeugd. Ze stralen grote eenheid uit en God zegent het.
Ook over het einde van de crisis is ds. Krüger vol vertrouwen. Lees maar in de bijbel. Na zeven vette jaren kregen we zeven magere jaren. En die laatste zeven zijn bijna om.
Op de vraag hoe we als gemeenten betrokken kunnen zijn bij binnenschippers, is ds. Krüger heel duidelijk. De thuisgemeente is de eerstverantwoordelijke voor deze mensen. Vroeger meerden de schepen aan op zaterdag en bleven dan op zondag daar liggen. Nu varen ze vaak door. Maar de enige mensen die zeven dagen in de week werken, zijn de slaven. Als de binnenvaart massaal zou zeggen: “We varen zes dagen”, dan vermindert dat de capaciteit, wat weer goed is voor de sector. Lastig is het wel, want de overheid en de samenleving is gericht op meer en groter, ook een schipper kan hierin worden meegezogen om zo het hoofd boven water te houden.
Maar een mens krijgt geen deel aan het Koninkrijk van God als hij niet op zondag vaart. Hij heeft deel aan dat Koninkrijk omdat hij gelooft in de Heer, onze God. Maar de schippers die gezegd hebben: “Ik ben geen slaaf, ik vaar zes dagen”, zijn ook meestal de mensen die geen wilde gokken hebben gedaan met hun schepen. Ze hebben een schip dat niet extreem groot is en ze redden het economisch wel.
Een punt van aandacht voor ds. Krüger zijn de schipperskinderen in internaten. Daar catechese geven is niet eenvoudig. Het internaat gaat ervan uit dat de kinderen zelf kiezen voor wel of geen contact met de kerk.
Ds. Krüger werkt voor 20% in de Koningskerk in Rotterdam. Gemeentewerk vindt hij ‘superfijn’. Je mag stil staan bij de Heer van de kerk, de Schepper, de Meester, de Overwinnaar.

Synodevergadering
De heer Max van der Klooster is onze afgevaardigde naar de synode. En wie een filmpje wil bekijken over het onderwerp: ‘Kerk naar 2025’ kan dat vinden op https://www.youtube.com/watch?v=8mVgz2AN2WY.
Dit onderwerp is door de synode besproken en aan de kerkenraden en classes zal ook worden gevraagd zich in de komende maanden te buigen over dit onderwerp. Dan komt de synode in november 2015 met globale richtlijnen waarin gedacht kan worden.
Want er gaat veel veranderen de komende tijd. Dus moet de kerk wendbaar en flexibel zijn. Er komt minder geld binnen, dus moet er worden bezuinigd. En hoe zit het met de tussenlaag (classis) in onze kerk? Is dat een overbodige luxe, of is het vooral een samenspreken van ambten, dus een soort regiogemeente? Zulke vragen moeten worden beantwoord.
Na een intensieve discussie heeft de generale synode de theologische handreiking ‘brandpunten in de verkondiging’ aanvaard als aanzet tot gesprek in de kerk over de kerkelijke verkondiging.
De notitie geeft antwoord op de vragen: ‘Waar komt het in de verkondiging in onze tijd op aan? Waar staat de kerk voor?’
Wie meer wil weten over de synodevergadering kan dat vinden op: www.protestantsekerk.nl. Iedereen die hierover vragen heeft kan de heer Max van der Klooster bellen (078 614 88 94) of mailen (maxvanderklooster@telfort.nl).

Het geloofsaspect in de geldwerving
De heer Matthijs van Seventer van de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving, sprak hierover.
Het is belangrijk dat de plaatselijke kerk nadenkt over hoe hun kerk er over 5 of 10 jaar uit zal zien. Want de opbrengst ‘Kerkbalans’ liet tot drie jaar geleden een stijgende lijn zien. Daarna daalde de opbrengt met 3 tot 5 procent. Dat is 3 tot 6 miljoen euro. De salarissen en de gebouwen vormen in een gemeente een grote kostenpost. De neiging bestaat om daarop te gaan bezuinigen. Maar om een gemeente in stand te houden, zodat zij haar taak kan uitvoeren, is het noodzakelijk dat alles in het werk wordt gesteld een optimale geldwerving te behouden. Geldwerving is een wezenlijk onderdeel van gemeenteopbouw en is dus in de eerste plaats een zaak van de kerkenraad. En niet, zoals vaak wordt gedacht een zaak van de kerkrentmeesters. Het is niet voor niets dat de kerkenraad de jaarrekening en de begroting vaststelt. Het doel van geldwerving is niet de salariĆ«ring van de predikant, maar de voortgang van de evangelieverkondiging in de gemeente. Een aantal jaren geleden wees Kerkbalans op de mogelijkheden van verbreden (de randkerkelijken benaderen voor een verantwoorde bijdrage) en verdiepen (de trouwe gevers vragen meer te geven). En als gevolg hierop is het projectteam Ondersteuning Plaatselijke Geldwerving (OPG) van start gegaan. Veel aandacht wordt dan besteed aan de manier waarop gemeenteleden kunnen worden benaderd. Wie meer wil weten over geldwerving kan dat vinden op de website van Actie Kerkbalans.

Namens de classis,
Riet Smid


Vorige Persberichten Volgende